Bradas Sekator V-Series Ostrze Mijające

16.36

Opis

Informacje z opakowania i dane o zawartości produktu :

Bros Płyn na krety 0,5 l

Płyn odstrasza krety występujące na terenie lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych. Preparat biobójczy nie jest środkiem ochrony roślin.

skutecznie odstrasza zapachem

Sposób użycia: Zlokalizować czynne kopce. Odsłonić fragment tunelu pod kopcem i wlać do środka ok. 30 ml preparatu (2 nakrętki). Uszczelnić otwór tak, aby zapach rozchodził się wewnątrz korytarzy. Przy sprzyjających warunkach pogodowych (niewielka ilość opadów) preparat jest skuteczny przez ok. 2 miesiące. Zabieg powtórzyć po opadach deszczu lub ponownej inwazji szkodników.

Przechowywać w temperaturze otoczenia

Środki ostrożności: Niebezpieczeństwo
H226 Łatwopalna ciecz i pary. H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P280 Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P261 Unikać wdychania par. P501 Zawartość/pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami. EUH208 Zawiera geraniol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Pierwsza pomoc: Zapewnić dostęp świeżego powietrza. W razie potrzeby lub połknięcia skontaktować się z lekarzem. Ośrodek Toksykologiczny w Warszawie, tel.: (22) 619 66 54. Inne skutki uboczne niż wymienione w klasyfikacji nie są znane.

Substancja czynna: geraniol 0,1% (0,1 g/100 g).
Zawiera: kwas masłowy, metylo-pentanol, 2-metylo-propanol.
Nr pozwolenia na obrót produktem biobójczym: 6906/17.

Opakowanie – Nadające się do recyklingu

0,5 L

Butelka plastikowa

Podmiot odpowiedzialny i producent:
BROS Sp. z o.o. sp. k.
ul. Karpia 24
61-619 Poznań
tel. (61) 826 25 12
e-mail: biuro@bros.pl
www.bros.pl

Bros Płyn Na Krety 500ml Bros

płyty konstrukcyjne, pompa do wody ogrodowa, lustro 80×100, zlew biały jednokomorowy, nóżki do mebli metalowe, koc turkusowy, ramki przyszybowe do drzwi wewnętrznych, odcienie żółtego farby, elektronarzędzia, wykładzina podłogowa pcv, drzwi prysznicowe bez brodzika, płyty laminowane cena, mocowanie podmurówki, kwiaty zielone, deska kompozytowa na taras cena za m2, montaż zestawu podtynkowego, projekt garderoby, złota donica, lakier do schodów drewnianych, leżanki ogrodowe

wygodny hamak